Algemene voorwaarden 

Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door Nathalie Theys names Nooit Meer Op Dieet .be en maken deel uit van elke overeenkomst die zij met een opdrachtgever sluit. In onderling overleg kunnen de voorwaarden vooraf schriftelijk worden gewijzigd of aangevuld. Degene die met Nooit Meer Op Dieet .be de overeenkomst aangaat wordt verder genoemd de opdrachtgever. Nooit Meer Op Dieet .be wordt verder genoemd de opdrachtnemer. 

 •  Kwaliteit 
 •  Geheimhouding 
 •  Opdracht en opdrachtbevestiging 
 •  Tussentijdse wijziging van de opdracht 
 •  Offerte en offertekosten 
 •  Afspraken en looptijden 
 •  Overmacht 
 •  Vrijwaring 
 •  Aansprakelijkheid 
 •  Auteursrecht 
 •  Betaling 
 •  Geschillen 
 •  Wijzigingen 

 

Kwaliteit 

 1. Opdrachtnemer verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de opdracht en de toelichting daarop. 
 2. De verbintenis tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is slechts een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. 

Geheimhouding 

 1. Opdrachtnemer verplicht zich ertoe om te zwijgen over feiten en gegevens van derden, die zij bij het uitoefenen van haar beroep te weten is gekomen. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht. 
 2. Alle ter beschikking gestelde gegevens zijn onderhevig aan de privacy wetgeving. Zie daartoe ook de privacy verklaring. 

 

Opdracht en opdrachtbevestiging 

 1. Een opdracht kan mondeling, telefonisch, per e-mail of op een andere wijze worden gegeven. Indien er sprake is van een vergelijkbare voorgaande opdracht, dan gelden deze leveringsvoorwaarden en de condities waarop opdrachtnemer gebruikelijk levert, tenzij iets anders is overeengekomen. 
 2. Een dienst die op grond van een opdracht is geleverd wordt geacht te zijn geaccepteerd als de factuur voldaan is. 
 3. In de offerte of in de opdrachtbevestiging wordt het te volgen traject of programma kort omschreven en wordt aangegeven: 
 • het doel van de programma, 
 • duur van het programma en de vorm ervan; 
 • het aantal contactmomenten en de vorm daarvan. 
 • in hoeverre medewerking van de opdrachtgever vereist is en wat haar/zijn inbreng is; 
 • de voorziene start- en einddatum. 

 

Tussentijdse wijziging van de opdracht 

 1. Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal op verzoek een aparte offerte worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden. Wanneer een tussentijdse wijziging leidt tot een vermindering van kosten, zal een overeenkomstig lager bedrag in rekening worden gebracht. 

 

Offerte en offertekosten 

 1. Aan een kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden. 

Afspraken en looptijden 

 1. De door opdrachtnemer opgegeven looptijd van het programma of traject is geen fatale termijn. Bij overschrijding van deze looptijd zal opdrachtnemer pas in verzuim raken na schriftelijke ingebrekestelling met een redelijke termijn. 
 2. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, is opdrachtnemer niet verplicht diensten die nog niet gereed zijn te leveren. Zij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet-uitgevoerde deel van de opdracht. 
 3. Wanneer opdrachtgever een afspraak wil afzeggen, kan dat kosteloos tot 24 uur voor aanvang van uw afspraak. Dit kan door te bellen of te mailen naar de opdrachtnemer. Dan wordt er ook gelijk een nieuwe afspraak ingepland. Wanneer opdrachtgever te laat afzegt of niet op de afspraak verschijnt, wordt de afspraak als voltooid beschouwd. 

 

Overmacht 

 1. Overmacht, door bijvoorbeeld ziekte, ontslaat opdrachtnemer van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever enig recht op vergoeding van kosten of schaden kan doen gelden. 
 2. In geval van overmacht zal opdrachtnemer de opdrachtgever daarvan meteen op de hoogte stellen. Hierna heeft de opdrachtgever acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren. Hij heeft tevens de verplichting om van opdrachtnemer het uitgevoerde deel van de opdracht af te nemen en haar dat deel betalen. Dit geldt niet als het uitgevoerde deel geen zelfstandige waarde heeft. 

 

Vrijwaring 

 1. De opdrachtgever zal opdrachtnemer steeds volledige medewerking verlenen, tijdig alle nuttige en nodige informatie verschaffen. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie niet tijdig aan opdrachtnemer is verstrekt, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven bij opdrachtgever in rekening te brengen. 
 2. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of ernstige nalatigheid van opdrachtnemer. 
 3. De programma’s en trajecten van opdrachtnemer vallen in de categorie ‘Coaching’. Opdrachtnemer kan en mag geen enkele claim leggen op de kennis en kunde die is voorbehouden aan beschermde beroepen zoals bijvoorbeeld arts en diëtist. 
 4. Opdrachtgever is er verantwoordelijk voor te alle tijde voorschriften en aanwijzingen van behandelende geneesheren te volgen boven de kennis en kunde opgedaan vanuit het coachingstraject van de opdrachtnemer. 

 

Aansprakelijkheid 

 1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade het gevolg is van opzet of ernstige nalatigheid van haar kant. Indien opdrachtnemer geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat zij jegens de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk is voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag. 

Auteursrecht 

 1. Elk gebruik van het in het kader van een opdracht ter beschikking gestelde materiaal dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht. Bij ingrijpende wijziging van het ter beschikking gestelde materiaal die niet de goedkeuring van opdrachtnemer krijgt, kan zij op grond van de Auteurswet het gebruik van haar bijdrage verbieden. In dat geval is de opdrachtgever verplicht tot het betalen van de waarde die het materiaal heeft in het economische verkeer. Onder ‘gebruik dat niet is overeengekomen’ wordt niet alleen verstaan hergebruik zonder toestemming, maar ook verminking en/of aantasting van het materiaal, en publicatie zonder naamsvermelding.

 

Betaling 

 1. Alle bemerkingen betreffende de facturen moeten kenbaar gemaakt worden uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur. Zoniet wordt verondersteld dat opdrachtgever akkoord gaat met de gefactureerde diensten. 
 2. Indien 14 dagen na de factuurdatum de betaling van de facturen nog niet heeft plaatsgevonden kan opdrachtnemer onmiddellijk zonder voorafgaande verwittiging, de werkzaamheden en afspraken staken tot de achterstallige facturen betaald zijn. Dit zonder enig verhaal op ons van o.a. opgelopen boeten, intresten en andere schadevergoedingen, kosten e.d. 
 3. Voor programma’s en trajecten geldt dat indien de opdrachtgever besluit het traject voortijdig te beëindigen, er geen aanspraak kan worden gemaakt op enige financiële restitutie

Geschillen 

 1. Het Belgische recht is van toepassing. Bij geschillen zullen partijen eerst proberen deze te schikken. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van opdrachtnemer. 

 

Wijzigingen 

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor te alle tijde en zonder voorafgaande waarschuwing de algemene voorwaarden te wijzigen. Dit geldt uiteraard niet voor lopende opdrachten.